Naše usluge

Naša kompanija pruža sveobuhvatne usluge podrškeposlovanju u različitim aspektima. Od početne registracije iosnivanja firme, do obavljanja administrativnih poslova,knjigovodstva, obračuna poreza, finansijskog izveštavanja ikomunikacije sa poreskim institucijama, nudimo stručnost ivođstvo našeg tima. Naš tim je uvek informisan o najnovijimzakonskim propisima i obezbeđuje da sve usluge budu pruženeu skladu sa primenljivim standardima. Uz našu podršku,preduzeća mogu da se fokusiraju na svoje osnovne delatnosti,uz poverenje u naše znanje i iskustvo u rešavanjukompleksnosti administracije i finansijskog upravljanja.

usluge

Usluge registracije i otvaranja firme (doo, preduzetnik, ogranak, predstavništvo)

Naša firma pruža visoko profesionalne usluge registracije i otvaranja firmi za različiteoblike poslovanja. Bez obzira da li se radi o društvu sa ograničenom odgovornošću(d.o.o.), preduzetniku, ogranku ili predstavništvu, naš stručni tim vam stoji naraspolaganju da vam pomogne u svim koracima ovog procesa.

Vodimo vas kroz sve potrebne korake za registraciju vaše firme, uključujući pripremusvih relevantnih dokumenata, popunjavanje formulara i pravno savetovanje vezano zaizbor najpogodnijeg oblika poslovanja. Bez obzira na složenost vašeg slučaja, mi ćemovam pružiti podršku i obezbediti da svi zahtevi za registraciju budu ispunjeni na pravilannačin.

Celokupna administracija nakon registracije u APR-u (registracija stvarnih vlasnika, predaja poreske prijave za otpočinjanje delatnosti…)

Nakon uspešne registracije vaše firme, mi preuzimamo sve administrativne zadatke kojislede. To uključuje registraciju stvarnih vlasnika, proces koji je postao obavezan umnogim zemljama kako bi se obezbedila transparentnost u vlasničkoj strukturi firmi.Takođe, preuzimamo odgovornost za predaju poreske prijave za otpočinjanje delatnostinadležnom poreskom organu..

Takođe, preuzimamo odgovornost za predaju poreske prijave za otpočinjanje delatnosti nadležnom poreskom organu. Naši stručnjaci su upućeni u sve poreske propise i pružaju vam sigurnost da će svi porezi i takse biti pravilno obračunati i prijavljeni.

administracija

Knjiženje poslovne dokumentacije u skladu sa zakonskom regulativom i MRS

Upravljanje poslovnom dokumentacijom je ključno za uspešno vođenje poslovanja.Knjizimo poslovnu dokumentaciju u skladu sa zakonskom regulativom i Međunarodnimstandardima finansijskog izveštavanja (MRS). Bez obzira na obim vaše poslovnedokumentacije, mi ćemo obezbediti pravilno knjiženje svih transakcija, bilansa, izveštajao dobiti i gubitku, kao i drugih finansijskih podataka.

Naši stručnjaci su dobro upućeni u sve aspekte knjiženja i obaveza koje proističu izzakona i propisa. Sledimo sve najnovije promene u zakonodavstvu i obezbeđujemo davaša poslovna dokumentacija bude tačna, ažurirana i u skladu sa svim važećimstandardima.

Porez

Obračun poreza na dodatu vrednost, izrada i podnošenje POPDV prijave

Porez na dodatu vrednost (PDV) je jedan od najvažnijih poreza koji se odnosi napromet dobara i usluga. Pružamo stručne usluge obračuna PDV-a za vaše poslovanje.Analiziramo vaše poslovne transakcije, pravilno obračunavamo PDV i izrađujemoPOPDV prijave koje podnosimo nadležnim poreskim organima.

Naši stručnjaci su dobro upućeni u sve aspekte PDV-a i prate sve promene uzakonodavstvu koje se tiču ovog poreza. Sa nama na vašoj strani, možete biti sigurnida će svi vaši PDV oblici biti pravilno popunjeni, izračunati i prijavljeni, čime ćete izbećimoguće kazne ili porezne probleme.

Obračun zarada i drugih naknada

Pravilan obračun zarada i drugih naknada za vaše zaposlene je ključan za održavanjezadovoljstva radne snage i ispunjavanje zakonskih obaveza. Pružamo usluge obračunazarada i drugih naknada u skladu sa važećim zakonima i propisima.

Analiziramo radne ugovore, satnice, doprinose za socijalno osiguranje i sve drugerelevantne informacije kako bismo pružili precizne i tačne iznose zarada i naknada.Takođe, pružamo podršku u pripremi svih potrebnih izveštaja i obaveza premanadležnim institucijama.

Obračun poreza na dobit preduzeća, na zakup pokretne i nepokretne imovine

Porez na dobit preduzeća je porez koji se plaća na ostvarenu dobit preduzeća. Naš timpruža usluge obračuna poreza na dobit preduzeća u skladu sa poreskimzakonodavstvom. Analiziramo finansijske izveštaje vašeg preduzeća, pravilnoobračunavamo porez na dobit i pružamo vam savete kako da optimizujete svojeporeske obaveze.

Takođe, ako posedujete pokretnu ili nepokretnu imovinu koju iznajmljujete, mi možemoobaviti obračun poreza na zakup. Pružamo vam sveobuhvatne usluge koje se odnosena obračun poreza na zakup, pravilno prijavljujemo porezne obaveze i obezbeđujemoda vaše poslovanje bude u skladu sa zakonskim propisima.

Platni promet (gotovinski, sa inostranstvom)

Efikasno upravljanje platnim prometom je od vitalnog značaja za svako preduzeće. Naštim pruža podršku u upravljanju platnim prometom, uključujući transakcije u gotovini itransakcije sa inostranstvom.

Sa pažnjom pratimo sve relevantne propise i obezbeđujemo da vaše transakcije budu uskladu sa zakonskim zahtevima. Pružamo vam stručne savete i podršku u vezi sapripremom plaćanja, izvršenjem transakcija i praćenjem tokova novca. Naš cilj je davam pomognemo u efikasnom upravljanju finansijama i minimiziranju rizika vezanih zaplatni promet.

Izrada mesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izveštaja

Precizni finansijski izveštaji su ključni za praćenje performansi preduzeća, donošenjeinformisanih poslovnih odluka i ispunjavanje zakonskih obaveza. Naš tim pruža uslugeizrade mesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izveštaja.

Na osnovu vaše poslovne dokumentacije i knjigovodstvenih podataka, izrađujemofinansijske izveštaje koji obuhvataju bilans stanja, izveštaj o dobiti i gubitku, izveštaj onovčanim tokovima i druge relevantne informacije. Pruzamo vam analitički uvid ufinansijsko stanje vašeg preduzeća, identifikuju ključne pokazatelje performansi ipružaju vam jasnu sliku o poslovanju.

Komunikacija sa nadležnim poreskim institucijama

Komunikacija sa nadležnim poreskim institucijama može biti kompleksna i vremenskizahtevna. Naš tim preuzima odgovornost za komunikaciju sa poreskim organima u vašeime.

Bilo da je reč o postavljanju pitanja, dostavljanju potrebne dokumentacije, odgovaranjuna zahteve ili rešavanju sporova, naši stručnjaci će vam pružiti podršku. Imamo iskustvou pregovaranju sa poreskim organima i zastupanju interesa naših klijenata. Vašakomunikacija sa poreskim institucijama će biti efikasna i profesionalna, omogućavajućivam da se fokusirate na svoje poslovanje.

Pošaljite upit

Ukoliko želite bilo kakvu informaciju, molimo Vas da nam pošaljete popunjen upitnik